Испански <> Български Речник Slovoed Compact
0/5
0 Total Votes
 apk QR CodeDownload Испански <> Български Речник Slovoed Compact apk From Google Play

Испански <> Български Речник Slovoed Compact

Испански <> Български Речник Slovoed Compact v5.4.279.0 APK
Current Version
5.4.279.0
Updated
Requirements
Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich
Size
22.22 MB
Downloads
Content Rating
PEGI 3
Price
FREE
Get It On


Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 1Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 2Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 3Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 4Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 5Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 6Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 7Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 8Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 9Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 10Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 11

Description: Испански <> Български Речник Slovoed Compact APK

Испански <> Български Речник Slovoed Compact ‒ отличен речник и #1 Технология за речници в света, съчетани в едно приложение! Функционира офлайн

***Уникална функционалност на приложението и 100 образци, налични за преглед преди покупка***

Разгледайте интелекта на приложението

• Търсене по азбучен ред
• Търсене на пълен текст търси една дума в цялото съдържание на речника: основни думи, идиоми, примери на употреба
• Анаграма търсене, напр. чар - март
• Wildcard Search, не сте сигурни в точния правопис на една дума - заменете липсващите букви с “?” или “*” символи
• Подобни думи в случай на неправилен правопис
• Търсене в статиите

Превод на думи в и извън приложението

• Поддръжка на FBReader, AlReader, Ebook Reader. Четенето на книги на чужди езици сега е по-лесно от всякога!
• Преглед на клипборд. Копирайте текста докато разглеждате и вижте дефинициите в речника следващия път, когато отваряте приложението
• Споделете поддръжка. Подчертайте текста, изпратете го в приложението и вижте преводите на думата
• Модулът за английска морфология намира превод на думата от всяко нейно граматическо окончание
• Хиперлинкове между въвеждания

Подобрете Вашите езикови умения

• Анкета флаш карта - Ефикасно средство за обучение, известно от векове
• Игра за правопис на английски език - слушайте, напишете буква по буква, запомнете!
• Бесилка - класическа, забавна игра ще стане Ваш приятел в обучението
• Таблици за склонение и спрежение за английски език
• Произношения на английски думи, записани от англо-говорящи

Полезни съвети

• Експортиране/импортиране на флашкарти. Получете същото приложение на различни устройства - преместете флашкартите
• Плъзнете и пуснете компоненти на речника. Моите речници -> Управление
• Вграден четец - система за разпознаване на почерк
• Поддръжка на Google Goggles, Google Voice
• Възможност за създаване на списък от любими статии и сортирането им по дата или в азбучен ред
• Историята запазва последните 1000 прегледани думи и може да бъдат организирани по език
• Увеличаване/намаляване на размера на шрифта за Ваше удобство

За Paragon Software

Paragon Software е ръководещ референт в разработването на приложения. Портфолиото от мобилни продукти на компанията включва повече от 1500 електронни речника, енциклопедии, книги с фрази в комбинация от повече от 40 езика, с бази от данни, осигурени от световните водещи издателски къщи, като Duden, Langenscheidt, Cambridge University Press, Oxford University Press, PONS, Van Dale, VOX и други.

www.slovoed.com Spanish <> Bulgarian dictionary Slovoed Compact - an excellent vocabulary and # 1 technology dictionaries in the world combined in one application! function offline

*** A unique functionality of the application and 100 samples available for review before purchase ***

  Check intellect app

• Search by alphabetical order
• Search full-text searches a word in the entire contents of the dictionary: key words, idioms, examples of use
• anagram search, for example. charm - March
• Wildcard Search, not sure of the exact spelling of a word - replace missing letters with "?" Or "*" symbols
• Similar words in case of misspelling
• Browse articles

translate a word in and outside the application

• Maintenance of FBReader, AlReader, Ebook Reader. Reading books in foreign languages ​​is now easier than ever!
• View clipboard. Copy the text you explore and see the definitions in the dictionary next time you open the app
• Share support. Highlight the text, send it in the application and see the translation of the word
• English morphology module is a translation of the word from her every grammatical ending
• Hyperlinks between entries

Improve your language skills

• Poll flash card - Efficient learning tool known for centuries
• Game spelling in English - listen, write, letter by letter, remember!
• gallows - classical, fun game will become your friend in training
• Tables of declension and conjugation for English
• pronunciations of English words recorded by English speaking

Tips

• Export / import flashcards. Get the same application on different devices - move-color
• Drag and drop components of the dictionary. My dictionaries -> Manage
• Built-reader - a system of handwriting recognition
• Support for Google Goggles, Google Voice
• Ability to create a list of favorite articles and sorting them by date or alphabetically
• The story keeps last reviewed 1,000 words and can be arranged by language
• Increase / decrease the font size for your comfort

About Paragon Software

Paragon Software is a referent in charge of developing applications. The portfolio of mobile products of the company includes more than 1,500 electronic dictionary, encyclopedias, books phrases in a combination of more than 40 languages, with databases provided by the world's leading publishing houses, such as Duden, Langenscheidt, Cambridge University Press, Oxford University Press , PONS, Van Dale, VOX and others.

www.slovoed.com
Version
5.4.279.0
File Size
22.22 MB
Updated On
17 July 2017
Minimum SDK Version
Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich
Испански <> Български Речник Slovoed Compact 5.4.279.0 permissions
 • android.permission.CAMERA
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.READ_PHONE_STATE
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • android.permission.GET_ACCOUNTS
 • com.android.vending.BILLING
 • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
 • com.slovoed.compact.es.bg.permission.C2D_MESSAGE
Handy Safe Pro apk
***********APPLICATION SUPPORT DISCONTINUED!***********Handysafe
English - Turkish Dictionaries apk
Extreme Sale! Dictionary Prices 1.09 - 3.49 EURFour Bilingual
Slovoed Dictionaries apk
Awarded “BEST OF 2016 - INNOVATIONSPREIS-IT” by Initiative
Flash Card Quiz apk
*** FREE APP! NO ADS ***Do you study foreign languages? Do you cram
Russian Spelling Dictionary apk
Russian Spelling Dictionary by XXI Century Dictionaries and Paragon Software


We Are Social
You may like
Duolingo: Learn Languages Free apk
Learn Spanish, French, German, Italian, Russian, Portuguese, Turkish, Dutch,
Memrise: Learn New Languages, Grammar & Vocabulary apk
Have fun while learning a language with Memrise. The more you enjoy
Hello English: Learn English apk
"Learn spoken English and Grammar from Hindi, Indonesian, Thai, Arabic,
BYJU'S – The Learning App apk
Fall in Love with learning!Stay on top in every subject with classes
Photomath apk
Simply point your camera toward a math problem and Photomath will magically show
Math Tricks apk
This program is designed for those who want to learn interesting mathematical
Math Tricks apk
This program is designed for those who want to learn interesting mathematical
#1 Exam Preparation App: Quiz, Previous Papers, GK apk
Gradeup is a FREE Exam Preparation app for SBI Clerk PO, IDBI NABARD, SSC CGL,