Испански <> Български Речник Slovoed Compact
0/5
0 Total Votes
 apk QR CodeDownload Испански <> Български Речник Slovoed Compact apk From Google Play

Испански <> Български Речник Slovoed Compact

Испански <> Български Речник Slovoed Compact v5.4.279.0 APK
Current Version
5.4.279.0
Updated
Requirements
Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich
Size
22.22 MB
Downloads
Content Rating
PEGI 3
Price
FREE
Get It On


Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 1Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 2Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 3Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 4Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 5Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 6Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 7Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 8Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 9Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 10Испански <> Български Речник Slovoed Compact screenshot 11

Description: Испански <> Български Речник Slovoed Compact APK

Испански <> Български Речник Slovoed Compact ‒ отличен речник и #1 Технология за речници в света, съчетани в едно приложение! Функционира офлайн

***Уникална функционалност на приложението и 100 образци, налични за преглед преди покупка***

Разгледайте интелекта на приложението

• Търсене по азбучен ред
• Търсене на пълен текст търси една дума в цялото съдържание на речника: основни думи, идиоми, примери на употреба
• Анаграма търсене, напр. чар - март
• Wildcard Search, не сте сигурни в точния правопис на една дума - заменете липсващите букви с “?” или “*” символи
• Подобни думи в случай на неправилен правопис
• Търсене в статиите

Превод на думи в и извън приложението

• Поддръжка на FBReader, AlReader, Ebook Reader. Четенето на книги на чужди езици сега е по-лесно от всякога!
• Преглед на клипборд. Копирайте текста докато разглеждате и вижте дефинициите в речника следващия път, когато отваряте приложението
• Споделете поддръжка. Подчертайте текста, изпратете го в приложението и вижте преводите на думата
• Модулът за английска морфология намира превод на думата от всяко нейно граматическо окончание
• Хиперлинкове между въвеждания

Подобрете Вашите езикови умения

• Анкета флаш карта - Ефикасно средство за обучение, известно от векове
• Игра за правопис на английски език - слушайте, напишете буква по буква, запомнете!
• Бесилка - класическа, забавна игра ще стане Ваш приятел в обучението
• Таблици за склонение и спрежение за английски език
• Произношения на английски думи, записани от англо-говорящи

Полезни съвети

• Експортиране/импортиране на флашкарти. Получете същото приложение на различни устройства - преместете флашкартите
• Плъзнете и пуснете компоненти на речника. Моите речници -> Управление
• Вграден четец - система за разпознаване на почерк
• Поддръжка на Google Goggles, Google Voice
• Възможност за създаване на списък от любими статии и сортирането им по дата или в азбучен ред
• Историята запазва последните 1000 прегледани думи и може да бъдат организирани по език
• Увеличаване/намаляване на размера на шрифта за Ваше удобство

За Paragon Software

Paragon Software е ръководещ референт в разработването на приложения. Портфолиото от мобилни продукти на компанията включва повече от 1500 електронни речника, енциклопедии, книги с фрази в комбинация от повече от 40 езика, с бази от данни, осигурени от световните водещи издателски къщи, като Duden, Langenscheidt, Cambridge University Press, Oxford University Press, PONS, Van Dale, VOX и други.

www.slovoed.com Spanish <> Bulgarian dictionary Slovoed Compact - an excellent vocabulary and # 1 technology dictionaries in the world combined in one application! function offline

*** A unique functionality of the application and 100 samples available for review before purchase ***

  Check intellect app

• Search by alphabetical order
• Search full-text searches a word in the entire contents of the dictionary: key words, idioms, examples of use
• anagram search, for example. charm - March
• Wildcard Search, not sure of the exact spelling of a word - replace missing letters with "?" Or "*" symbols
• Similar words in case of misspelling
• Browse articles

translate a word in and outside the application

• Maintenance of FBReader, AlReader, Ebook Reader. Reading books in foreign languages ​​is now easier than ever!
• View clipboard. Copy the text you explore and see the definitions in the dictionary next time you open the app
• Share support. Highlight the text, send it in the application and see the translation of the word
• English morphology module is a translation of the word from her every grammatical ending
• Hyperlinks between entries

Improve your language skills

• Poll flash card - Efficient learning tool known for centuries
• Game spelling in English - listen, write, letter by letter, remember!
• gallows - classical, fun game will become your friend in training
• Tables of declension and conjugation for English
• pronunciations of English words recorded by English speaking

Tips

• Export / import flashcards. Get the same application on different devices - move-color
• Drag and drop components of the dictionary. My dictionaries -> Manage
• Built-reader - a system of handwriting recognition
• Support for Google Goggles, Google Voice
• Ability to create a list of favorite articles and sorting them by date or alphabetically
• The story keeps last reviewed 1,000 words and can be arranged by language
• Increase / decrease the font size for your comfort

About Paragon Software

Paragon Software is a referent in charge of developing applications. The portfolio of mobile products of the company includes more than 1,500 electronic dictionary, encyclopedias, books phrases in a combination of more than 40 languages, with databases provided by the world's leading publishing houses, such as Duden, Langenscheidt, Cambridge University Press, Oxford University Press , PONS, Van Dale, VOX and others.

www.slovoed.com
Version
5.4.279.0
File Size
22.22 MB
Updated On
17 July 2017
Minimum SDK Version
Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich
Испански <> Български Речник Slovoed Compact 5.4.279.0 permissions
 • android.permission.CAMERA
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.READ_PHONE_STATE
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • android.permission.GET_ACCOUNTS
 • com.android.vending.BILLING
 • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
 • com.slovoed.compact.es.bg.permission.C2D_MESSAGE
Brockhaus WAHRIG Wörterbücher apk
Die neue App „Brockhaus WAHRIG Wörterbücher“ bietet Zugriff auf eine der
Barron’s French-English apk
Barron’s French-English Bilingual Dictionary contains 250,000 headwords,
Irish<->English dictionaries apk
Irish-English and English-Irish dictionaries available for in-app purchase
Barrons Bilingual Dictionaries apk
DICTIONARY OF THE MONTH: Barron’s German-English Bilingual Dictionary


We Are Social
You may like
Math Tricks apk
This program is designed for those who want to learn interesting mathematical
Current Affairs GK - SSC IAS IBPS Exam Prep Tests apk
OnlineTyari is India's No.1 FREE exam preparation app for government job
Meritnation - CBSE ICSE & More apk
Ace your CBSE, ICSE & State Board studies with the most popular study app for
Mobile Learn™ apk
Mobile Learn™ makes it easier for you to keep up with your courses by letting
Toddler Coloring Book Free apk
The easiest coloring book for your toddler. Select a color and fill away! Now
yHomework - Math Solver apk
Having trouble with algebra?
Билеты ПДД 2015 (РФ, кат. АБ) apk
Готовитесь сдать экзамен на права? Забудьте
Dictionary Offline apk
A world wide and offline dictionary