CBS Tabitha
0/5
0 Total Votes
 apk QR CodeDownload CBS Tabitha apk From Google Play

CBS Tabitha

CBS Tabitha v1.0 APK
Current Version
1.0
Updated
Requirements
Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich
Size
33.41 MB
Downloads
Content Rating
Everyone
Price
FREE
Get It On


CBS Tabitha screenshot 1CBS Tabitha screenshot 2

Description: CBS Tabitha APK

Iedereen is uniek, niemand volmaakt, maar samen zijn we compleet.

Tabitha is één van de 19 basisscholen van de Stichting Meer Primair en gehuisvest in een modern schoolgebouw in Toolenburg-Oost. De naam Tabitha geldt, als persoon uit het verhaal van Aeneas en Dorcas, als symbool voor onze school. Een persoon die zorg en aandacht besteedt aan haar medemens, in het bijzonder de kinderen. In de onmiddelijke omgeving van de school bevinden zich twee andere basisscholen, een peuterspeelzaal en naschoolse opvang.

Basisschool Tabitha is gehuisvest in een modern schoolgebouw in Toolenburg-Oost.
De afgelopen jaren is het gebouw verder aangepast aan de eisen van de huidige tijd. Er zijn ICT voorzieningen aangebracht en in alle groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met een digitaal schoolbord. Vanaf schooljaar 2012 is een start gemaakt met het gefaseerd plaatsen van kleuter digiborden.
De school kent een grote ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie is een belangrijke pijler van de kracht van Tabitha.
Tabitha is een Christelijke school, dit betekent dat we de kinderen een Christelijke levensbeschouwing mee willen geven en dat de waarden en normen die daaruit voortvloeien verankerd zijn in ons lesgeven en respect voor ons daarbij het uitgangspunt is. We willen een sfeer creëren waarbij ieder kind, maar ook elke volwassene zich veilig voelt. Samen bouwen aan een prettige en liefdevolle omgeving en een open school zijn voor iedereen. Dat betekent dat iedereen bij ons welkom is. Elk kind is immers uniek met al zijn mogelijkheden en beperkingen.
Op Tabitha wordt de tussentijdse kinderopvang in de middagpauze door ouders van de school geregeld. De voor- en naschoolse opvang is in handen van bekende organisaties als Happy Kids en SmallSteps.

Tabitha is een school:
Waar de betrokkenheid van de ouders groot is en waar ouders en team zich samen voor de kinderen en het schoolgebeuren verantwoordelijk voelen.
Die ruim aandacht besteedt aan de ontwikkeling van de kinderen op allerlei gebieden.
Die zich kenmerkt door een sfeer van openheid, aandacht en respect voor elkaar en een goede werksfeer voor zowel de kinderen als de leerkrachten.
Waar elke leerling door observatie en toetsing nauwlettend wordt gevolgd in zijn ontwikkeling.
Waar zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met verschillen in mogelijkheden, aanleg en belangstelling van kinderen.
Die een zelfstandige werk- en leerhouding van ieder kind stimuleert en verder ontwikkelt.
Met ruimte en aandacht voor elkaar.

Ons motto is:
Tabitha is een school waar iedereen uniek is, niemand volmaakt, maar waar we samen compleet zijn.

Wij zijn aangesloten bij de stichting Meer Primair, samen met 18 andere basisscholen in de Haarlemmermeer. Everyone is unique, nobody perfect, but together we are complete.

Tabitha is one of the 19 primary schools of the Foundation More Primary and housed in a modern school in Toolenburg East. The true name Tabitha, as a person from the story of Aeneas and Dorcas, as a symbol of our school. A person who pays attention and care to her fellow man, especially the children. In the immediate vicinity of the school there are two other elementary schools, a playgroup and after school.

Tabitha elementary school is housed in a modern school in Toolenburg East.
In recent years the building has been further adapted to the requirements of the present time. ICT facilities are installed and in all groups 1/8 m working with an interactive whiteboard. From school year 2012 a start was made with the phased placement of kindergarten IWBs.
The school has a great parent involvement and parent participation is an important pillar of the power of Tabitha.
Tabitha is a Christian school, it means that we want to give a Christian worldview with the children and that the values ​​and standards arising therefrom anchored in our teaching and respect for us here is the starting point. We want to create an atmosphere where every child, but also every adult to feel safe. Working together to build a happy and loving environment and open a school for everyone. That means that everyone is welcome. Each child is unique with all its possibilities and limitations.
Tabitha interim childcare in the lunch break is controlled by parents of the school. The before and after school is owned by well-known organizations like Happy Kids and Small Steps.

Tabitha is a school:
Where parent involvement is high and where parents and staff feel responsible together for the children and the school.
Which more attention to the development of children in many areas.
Characterized by an atmosphere of openness, attention and respect for each other and a good working atmosphere for both children and teachers.
Where each student through observation and assessment is closely followed in its development.
Where as much as possible taking into account differences in capabilities, talents and interests of children.
Which encourages independent work and learning attitude of every child develops.
With space and attention to each other.
 
Our motto is:
Tabitha is a school where everyone is unique, nobody perfect, but we are together completely.
 
We are affiliated with the foundation More Primary, along with 18 other schools in Haarlemmermeer.
Version
1.0
File Size
33.41 MB
Updated On
11 June 2017
Minimum SDK Version
Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich
CBS Tabitha 1.0 permissions
  • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
  • android.permission.INTERNET
  • com.concapps.tabitha.permission.C2D_MESSAGE
  • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
  • android.permission.WAKE_LOCK
  • android.permission.CALL_PHONE
  • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
  • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
  • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
  • android.permission.READ_CALENDAR
  • android.permission.WRITE_CALENDAR
  • android.permission.CAMERA
JIMS Fitness NL apk
Je goed in je vel voelen start met een gezond en fit lichaam. Dit is precies wat
ZwemApp Rotterdam apk
Zwemmen is gezond en leuk en er zit altijd een zwembad bij jou in de buurt.
Global Dance Centre apk
GDC offers beginning to advanced classes for students of all ages in hip-hop,
Optisport Zwembaden apk
Bij Optisport ben je het hele jaar door welkom voor sportieve activiteiten,
Balance Sportcenter apk
Met de app van Balance Sportcenter kunnen alle leden direct informatie ophalen
Sportcentrum AeroFitt apk
Bij sportcentrum AeroFitt staat klantgericht denken en klantgericht doen in een


We Are Social
You may like
Duolingo: Learn Languages Free apk
Learn Spanish, French, German, Italian, Russian, Portuguese, Turkish, Dutch,
Memrise: Learn New Languages, Grammar & Vocabulary apk
Have fun while learning a language with Memrise. The more you enjoy
Hello English: Learn English apk
"Learn spoken English and Grammar from Hindi, Indonesian, Thai, Arabic,
BYJU'S – The Learning App apk
Fall in Love with learning!Stay on top in every subject with classes
Photomath apk
Simply point your camera toward a math problem and Photomath will magically show
Math Tricks apk
This program is designed for those who want to learn interesting mathematical
Math Tricks apk
This program is designed for those who want to learn interesting mathematical
#1 Exam Preparation App: Quiz, Previous Papers, GK apk
Gradeup is a FREE Exam Preparation app for SBI Clerk PO, IDBI NABARD, SSC CGL,